Eesti Kirikute Nõukogu

Kaplanaat

Kaplanaadi ülesandeks on inimeste vaimuliku teenimise korraldamine sekulaarses keskkonnas.

Käesoleval ajal töötavad kaplaniteenistused Kaitseväes, vanglates ja politsei arestimajades, Politsei- ja Piirivalveametis, Muuga Sadamas, mõnes koolis ja haiglates ning hoolekandeasutustes. Kaplanaadis töötavad Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute ordineeritud vaimulikud. 

Loe kaplani kutse saamise kohta siit »

Eesti Kaitseväe kaplaniteenistus
Kaitseväe kaplaniteenistus teenib Kaitseväe ja Kaitseliidu üksuseid ja allasutusi Eestis ja välismissioonidel.

Kaplaniteenistus on Kaitseväe põhieesmärke toetav institutsioon, mille põhiülesandeks on teenida oikumeenilisuse põhimõttele toetudes kõiki kaitseväelasi, kaitseliitlasi ja nende pereliikmeid lähtuvalt nende usulistest vajadustest, sõltumata nende religioossest kuuluvusest või mittekuuluvusest. Kaplaniteenistus teenib ja toetab ka hukkunud kaitseväelaste peresid.

Kaplaniteenistus rõhutab inimese osatähtsust ning eetilisi väärtusi kaitsejõududes.

Kaplaniteenistuse missioon on toetada ja suurendada Kaitseväe kui terviku tõhusust oma põhiülesannete täitmisel, kandes hoolt juhtkonna, isikkoosseisu ja nende perede igakülgse professionaalse usulise ja vaimse toetuse ning nõustamise eest.
 

Vanglate kaplaniteenistus

Vanglate kaplaniteenistuse ülesandeks on kinnipeetavate usuliste vajaduste rahuldamine ja osalemine kinnipeetavate taasühiskonnastamises. Selleks viivad kaplanid läbi usutalitusi ja individuaalset hingehoidu, nõustavad kinnipeetavaid usu- ja eetikaküsimustes ning korraldavad usulise suunitlusega sotsiaalprogramme. Kaplanid viivad läbi ka lepitus- ja nõustamistööd kinnipeetava ja tema lähedaste vahel ning koordineerivad eri kirikute ja religioonide vabatahtlike tegevust. Vajadusel nõustavad kaplanid usuliselt teisi vanglateenistujaid. Vanglate kaplaniteenistuse koosseisus töötavad ka politsei arestimajade kaplanid.

Eesti Meremeeste Misjon
Eesti Meremeeste Misjon on kristlikel alustel töötav mittetulundusühing, mis on suunatud meremeeste ja nende pereliikmete vaimulikule teenimisele ja sotsiaalsele adminsiteerimisele Muuga Sadama Meremeeste Kodus.

Politsei- ja Piirivalveameti (edaspidi PPA) kaplanaadi töö on erialaselt toetada PPA  ja prefektuuride töötajaid ning nende pereliikmeid.

Kaplani tööks on nõustada PPA töötajaid ning nende peresid religiooni, eetika, moraali ja hingehoiu küsimustes. Vajadusel pakub kaplan individuaalset nõustamist, hoides vastavalt vaimuliku kutse-eetikale nõustatava privaatsust ja pihisaladust. Eriala spetsialistina viib läbi koolitusi oma pädevuse piires. Kaplani tööks politseis on haigete ja töökohustuste täitmisel viga saanud kolleegide külastamine nii haiglas kui ka nende kodus. Politseikaplan korraldab ja viib läbi riiklike pühade ja tähtpäevade vaimulikke tseremooniaid ning osaleb vastavalt vajadusele ja võimalustele politsei ning piirivalve töös.