Eesti Kirikute Nõukogu

SEISUKOHAVÕTT HOMOSEKSUAALSUSE KÜSIMUSES

Kuupäev:

SEISUKOHAVÕTT HOMOSEKSUAALSUSE KÜSIMUSES

 

Eesti Kirikute Nõukogu töökoosolekul 18. novembril käsitleti veelkordselt homoseksuaalsuse teemat. Eesti Kirikute Nõukogu on avaldanud oma seisukoha homoseksuaalsuse küsimuses 16. oktoobril 2008. a.

Peame oluliseks veelkord rõhutada:

„Kas te ei ole lugenud,” küsis Jeesus, „et loomise algul tegi Looja inimese meheks ja naiseks!” (Matteuse evan- geelium 19:4)

Tänases Eesti ühiskonnas ja meedias on aina sagedamini arutluse objektiks homoseksuaalsusega seonduvad küsimused. Arutelu pole jätnud puudutamata ka kirikuid ja nende liikmeskonda. Nt. Justiitsministeeriumi algatatud debatt erinevate kooseluvormide seadusandliku staatuse üle, kampaania ja konverents „Erinevus rikastab”.

Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) peab usulise ja kõlbelise elu küsimustes kõrgeimaks autoriteediks Piiblis väljendatud seisukohti.

EKN liikmeskirikud võtsid 16.10.2008 vastu ühise seisukoha homoseksuaalsuse küsimuses. Nad tõdesid, et pühakirjatraditsiooni ei saa ümber tõlgendada ho- moseksuaalset praktikat heakskiitvas tähenduses. Homoseksuaalsus on Piibli järgi patt, mida käsitletakse nii Vanas kui Uues Testamendis ühtviisi negatiivses valguses.

Eestimaa kirikud toetavad tugevat ja traditsioonilist mehe ja naise abielul põhinevat perekonda. Usume, et see on parim keskkond meie lastele kasvamiseks. Kristlikus elu mõistmises ega praktikas ei saa pattu „norma- liseerida” ning võimalikud püüded seda teha toovad endaga kaasa pikaajalised muutused ühiskonna tervises.

Samas ei õigusta EKN ennast homoseksuaalidena määratlenud inimeste ahistamist ega nõustu katsetega eristada inimesi selleks, et neid põlgusega kohelda või häbimärgistada. Olles loodud Jumala näo järgi, kuulub kõigile inimlastele nii jumalik armastusväärsus kui inimlik väärikus, sõltumata kellegi pühadusest või patusu- sest.

Me ei saa sallida pattu, kuid kristlik usk muudab meid hoolivaks iga inimese siinse ja tulevase elu suhtes. Just sellepärast on Piibli tõde meile oluline. Seepärast tuleb meil kõigil tegeleda enam ühiskonnale oluliste problee- midega nagu traditsiooniliste pereväärtuste tugevdamine, vaesus, töötus jne.

Eesti Kirikute Nõukogu
18.11.2010 Tallinnas

Foto: erakogu