eng | est 
  Uudised
 
EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU KUULUTAB VÄLJA KONKURSSI DR HANS HANSENI JA DR ANDRUS SAARE STIPENDIUMIDELE

 

Dr Hans Hanseni (1929–2003) stipendium asutati 2003. aastal Eesti religioonisotsioloogia alusepanija mälestuseks. Dr Andrus Saare (1946–2015) stipendiumit antakse välja esmakordselt ja see on pühendatud väljapaistva sotsioloogi mälestusele, kes huvitus süvitsi religioonisotsioloogiast ja oli Eestis sellel alal üks teerajajaid. Stipendiume antakse üldjuhul välja iga viie aasta tagant koos uuringu „Elust, usust ja usuelust“ järjekordse etapi toimumisega. Stipendiume võidakse välja anda ka uuringutevahelisel ajal ja/või seoses mõne muu suurema uuringu toimumisega.

 

Dr Hans Hanseni stipendiumi fond käesoleval aastal on 1100.- eurot millest antakse vastavalt laekunud taotluste sisule ja mahule välja kuni kaks stipendiumit.

Dr Andrus Saare stipendiumi fond käesoleval aastal on 1100.- eurot millest antakse vastavalt laekunud taotluste sisule ja mahule välja kuni kaks stipendiumit.

 

Stipendiumid on mõeldud uurijatele, kes huvituvad eestimaalaste religioonikaemusest ja religiooni praktiseerimisest. Stipendiumeid võivad taotleda nii tegevteadlased kui üliõpilased. Üliõpilaste taotluste puhul on vajalik juhendava õppejõu kaasamine uurimuse kavandamisse. Soositud on juhendava õppejõu ja üliõpilase või üliõpilaste ühine taotlus, milles juba tegutsev teadlane kaasab oma üliõpilase või üliõpilased uurimuse läbiviimisesse. Stipendiume võivad taotleda ka uurijad, kes on varem Eesti Kirikute Nõukogult sellesarnaseid stipendiume saanud.

 

Käesoleva aasta stipendiumikonkurssiga soovib stipendiumide andja soodustada Eestis elavate kristlaste kvalitatiivset uurimist süvaintervjuude kaudu, tehes seda uurimuse „Elust, usust ja usuelust 2015“ tulemuste taustal. Saabunud taotlusi hindab Eesti Kirikute Nõukogu religioonisotsioloogia komisjon ja teeb Eesti Kirikute Nõukogu juhatusele ettepaneku stipendiumide eraldamiseks. Taotluste esitamise tähtaeg on 29. juuni (vt. allpool) ja stipendiumid kuulutatakse välja hiljemalt 6. juulil Eesti Kirikute Nõukogu kodulehel www.ekn.ee.

Määratud stipendiumid on kasutamiseks 2015. aasta jooksul. Läbi viidud uurimuse kirjeldus, materjalid (sh. intervjuude transkriptsioonid) ja vähemalt esmane analüüs tuleb esitada hiljemalt 18.12.2015. korrektses kirjalikus vormis, mida stipendiumi andja võib kasutada oma publikatsioonides. Stipendiumide andja ei välista võimalust, et analüütiline töö materjaliga jätkub 2016. aastal, aga 18.12.2015 peab olema esitatud piisav materjal, mis lubab anda tehtud tööle adekvaatse hinnangu.

 

Sooviavaldajatel palutakse edastada Eesti Kirikute Nõukogu sekretariaati hiljemalt 29. juuniks allolev teave:

1. nimi;

2. aadress, telefon ja e-posti aadress;

3. kui tegu on üliõpilasega, siis: õppeasutus, eriala, kursus ja juhendajapoolne kinnitus uurimuse kavandamises osalemise kohta;

4. lühike elulookirjeldus, sh. varem saadud stipendiumid ja toetused;

5. lühike kirjeldus senisest tegevusest religioonisotsioloogias;

6. lühike kirjeldus kavandatavast projektist, sh. kirjeldus planeeritavast tegevusest, rakendatavatest meetoditest ja loodetavast tulemusest; kirjeldus kokku ei tohi olla mahukam, kui 3000 tähemärki;  

7. kui stipendiumi toetusel tehtav töö on osa mõnest suuremast projektist, siis sellekohane seletus;

8. tööplaan stipendiumi kasutamiseks.

 

Eesti Kirikute Nõukogu jätab endale õiguse nõuda kandidaatidelt vajadusel täiendavaid ja/või täpsustavaid andmeid ja/või dokumente. Täiendavat teavet stipendiumi tingimuste kohta saab Eesti Kirikute Nõukogu teadurilt Eerik Jõksilt e-posti aadressil eerik@ekn.ee ja telefonil 646 1034.

 

Täiendav teave

Eerik Jõks

eerik@ekn.ee

646 10 28


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002